Bilinmesi Gerekenler

Evrendeki Yerimiz

Allahu Teala, evreni yaklaşık 13.7 milyar yıl önce yarattı.* Evrenin çapı yaklaşık 92 milyar ışık yılı olup, giderek artan bir hızla genişlemektedir. Evrende yaklaşık 2 trilyon galaksi vardır. Her galakside ortalama 200 milyar yıldız bulunmaktadır. Ekvator uzunluğu 40076 km, yerkabuğunun başlangıcından çekirdeğe derinliği 6370 km ve yaklaşık 4,5 milyar yaşında olan Dünya, Samanyolu Galaksisi'nde Güneş Sistemi'nde bulunmaktadır. Keşfedebildiğimiz 8 gezegen** (Dünya'da dahil) ve sayıları 10'dan fazla olan cüce gezegenler (Plüton'da dahil) kendi yörüngelerinde Güneş'in etrafında dönmektedirler. Güneş, merkezinde Sagittarius A isimli bir kara delik bulunan Samanyolu Galaksisi çevresindeki yörüngesini takip ederken, Samanyolu ise Laniakea Üstün Galaksi Kümesi'ndeki diğer 100 bin galaksi ile birlikte Shapley Üstün Galaksi Kümesi'ne doğru ilerliyor.

"Gökleri ve yeri yoktan var eden O'dur. Eşi de olmadığı halde, nasıl olur da çocuğu olur? Her şeyi yaratan O'dur. Ve O, herşeyi bilendir." En'am:101
"O kâfir olanlar, görmediler mi ki, göklerle yer bitişik bir halde iken biz onları ayırdık. Hayatı olan her şeyi sudan yarattık. Hâlâ inanmıyorlar mı?" Enbiya:30
"Geceyi ve gündüzü, Güneş'i ve Ay’ı yaratan O’dur. Her biri bir yörüngede yüzmektedir." Enbiya:33
"İçinde yörüngeleri olan göğe andolsun ki," Zariyat:7
"Göğü, gücümüzle Biz kurduk; şüphesiz biz onu genişleticiyiz." Zariyat:47
"Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece, gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir." Yasin:40
"Görmedin mi ki, Allah geceyi gündüze sokuyor, gündüzü geceye sokuyor. Güneş ile ayı da emrine boyun eğdirmiştir. Her biri belirli bir süreye kadar akıp gidiyor. Şüphesiz ki Allah, yaptıklarınızdan haberdardır." Lokman:29

* Bazı yeni araştırmalar ise evrenin yaradılışının 11.4 milyar yıl önce olabileceğine işaret ediyor.
** Kur'an-ı Kerim, bilimin çok daha ilerisindedir. Yusuf Suresi 4. ayet-i kerimede "Hani bir vakitler Yusuf, babasına demişti ki: 'Babacığım, ben rüyada onbir yıldızla güneşi ve ayı bana secde ederken gördüm' " buyurulmaktadır. Eğer burada bir işaret olduğu konusunda yanılmıyorsak, gezegen sayısı 12 olmalıdır, yani keşfedeceğimiz 4 gezegen daha olabilir. (Hz. Yusuf a.s. ile birlikte 12 kardeştirler. Hz. Yusuf bu rüyada dünyayı simgelemekte gibi görünüyor.)


Fizik Kuramları

Evrendeki fizik kurallarını açıklamak için iki ayrı kuram grubunu kullanıyorduk: Çok küçüklerin dünyası için kuantum kuramı ve onlardan büyükler için görelilik kuramı. Görelilik kuramında kütleçekimi yasası, elmanın niçin ağaçtan düştüğü, gezegenlerin neden yıldızları etrafında döndüğünü gibi konuları açıklamakta başarılıdır. Ancak atom parçacıkları düzeyinde anlamını yitiriyordu. Atomları bir arada tutan kuvvetleri açıklamakta ise güçlü nükleer kuvvet, zayıf nükleer kuvvet ve elektromanyetik kuvvet kuramları kullanılmaktadır. Güçlü nükleer kuvvet, atomları birbirine bağlar ve atom çekirdeğinde protonların ve nötronların bir arada kalmasını sağlar, ancak yalnızca atom çekirdeğinin çapı üzerinde etkilidir. Zayıf nükleer kuvvet, atom çekirdeğinin bozunmasından ve bazı parçacıkların çekirdek ile etkileşiminden sorumludur. Elektromanyetik kuvvet, zıt elektrik yüklü parçacıkların birbirini çekmesini, aynı elektrik yüklü parçacıkların da birbirlerini itmelerini sonucunu doğurur. Böylelikle atomun çekirdeğindeki protonlarla çevresindeki yörüngelerde dolaşan elektronların birbirlerini çekmelerini sağlar. Tüm bu temel kuvvetlerin taşıyıcı parçacıkları vardır: Kütleçekiminin graviton, elektromanyetiğin foton, zayıf nükleer kuvvetin bozon, güçlü nükleer kuvvetin gluon. Higgs bozonunun 2012'de bulunması, herşeyin kuramına giden yolda biraz daha ilerlememizi sağladı. Parçacıklara kütle kazandıran Higgs bozonudur. Tüm ilerlememize rağmen Standart Model birçok kusura sahiptir, bunları çözebilmek için yeni kuramlar ortaya atılmaktadır.

Kuvarklar ile gluonlar, atom çekirdeğinde yer alan protonları ve nötronları; leptonlar, elektronlarla nötrinoları oluşturur. Kuvarklarla leptonlar birlikte bozonları oluşturur. Bozonlar, parçacıklar arası etkileşimi sağlayan, kuvvetleri oluşturan ve taşıyan parçacıklardır. Fotonlar ve gluonlar bozon türleri arasında yer almaktadırlar. Resim CC BY-SA 3.0 lisansı altındadır.

Resim CC BY-SA 3.0 lisansı altındadır.

Belirsizlik İlkesi

Momentum, bir nesnenin kütlesi ve hızının çarpımıdır. Kuantum fiziğinde Heisenberg'in belirsizlik ilkesine göre, bir parçacığın momentumu ve konumu aynı anda tam doğrulukla ölçülemez. Bir parçacığın konumu ne denli doğrulukla ölçülürse (yani konumunun belirsizliği ne denli küçük olursa), buna karşılık momentumunun belirsizliği aynı oranda büyük olur. Tersine, momentumdaki belirsizlik küçüldükçe, aynı oranda konumunun belirsizliği büyür.

Belirsizlik ilkesi başlığı altındaki yazı, https://tr.wikipedia.org/wiki/Belirsizlik_ilkesi adresinden alıntıdır. Yazı CC BY-SA 3.0 lisansı altındadır.

Çok ilginçtir ki, atom çekirdeğinin zarını (kabuğunu) oluşturan elektronlara belirsizlik ilkesinin sonucu olarak hükmedememekteyiz.
"O, geceyi gündüze sokuyor, gündüzü de geceye sokuyor. Güneşi ve ayı emrine âmâde kılmıştır. Her biri mukadder bir gayeye akıp gidiyor. İşte bu gördüklerinizi yapan Allah sizin Rabbinizdir. Mülk (hükümranlık) O'nundur. O'ndan başka taptıklarınız ise, bir çekirdek zarını bile idare edemezler." Fatır:13

"İnkâr edenler: 'Bize o kıyamet saati gelmez.' dediler. De ki: 'Hayır, öyle değil, gaybı bilen Rabbim hakkı için kıyamet size mutlaka gelecektir. O'nun ilminden göklerde ve yerde zerre kadar bir şey kaçmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük ne varsa, hepsi muhakkak açık bir kitaptadır.' " Sebe:3

Anti Madde

Eskiden fiziğe göre bir parçacığın enerjisi daima pozitif olmalıydı. Ancak 1928'de elektronların davranışını açıklamak üzere özel görelilik ve kuantum teorisini birleştiren bir kuram ortaya atıldı. Kuramda her parçacığın kendisiyle tıpatıp aynı ama yükü zıt olan bir karşıt parçacığı olacağı öngörülmekteydi. 1936 yılında elektronun karşıt parçacığı olan pozitronun varlığı kanıtlandı. 1955 yılında protonun karşıt parçacığı negatif proton keşfedildi. 1956'da ise antinötron bulundu. 1965'te ise atom çekirdeğinin karşıt parçacığı olduğu keşfedildi. 1995 yılına gelindiğinde ise CERN'de karşıt hidrojen atomunu üretebildik. Standart Model'e göre madde ile antimadde arasında muhteşem bir simetri var ve fizik yasaları çiftlerden her biri için aynı işliyor.

Dışlama İlkesi

İki atomaltı parçacık, bir çift oluşturduğunda, aralarında çok uzak mesafeler olsa bile biri diğerinin ne yaptığını bilebilir. Çifti oluşturan parçacıklardan birinin hareketini tespit ettiğiniz anda, diğerinin ters yönde aynı hızla kendi ekseni etrafında hareket etmekte olduğunu anlayabilirsiniz. Bu durum 1997'de fizikçilerin iki fotonu yaklaşık 11 km. uzağa göndererek, birine müdahele ettiklerinde diğerinin aynı anda tepki verdiğini tespit etmeleriyle kanıtlanmış oldu.

"Yerin bitkilerinden, kendi nefislerinden ve daha bilemeyecekleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah'ın şanı ne yücedir." Yasin:36

" Öğüt almanız için de herşeyi çiftler halinde yarattık." Zariyat:49

"Çifte ve Tek'e." Fecr:3

Özel Görelilik Kuramı

Madde, hareket ve zaman birbirlerinden etkilenmektedirler, birinin diğerlerine göre önceliği yoktur. Bu teori, hareketinin durumu ne olursa olsun tüm gözlemcilerin ışığın hızını her zaman aynı büyüklükte ölçeceğini; zamanın ve uzaklığın gözlemcinin konumuna bağlı olarak değişebileceğini;durağan bir gözlemciye göre yüksek hızlarda hareket ederken gözlemlenen cisimlerde boyutlarının küçüldüğünün gözlenmesi gibi bozulmaların oluşacağını; hız arttıkça kütle arttığından maddenin ışık hızına ulaşamayacağını; madde hızlandıkça zamanın o madde için yavaşlayacağını; ışık hızına ulaşılabilinirse ulaşan için zamanın duracağını; hiçbir şeyin ışığın hızını geçemeyeceğini öngörür. E=mc2 Bu meşhur denklemde E enerjiyi, m kütleyi ve c ışık hızını simgeler. Bu denklem bize, maddenin meydana çıkmayı bekleyen enerji, enerjinin ise serbest kalmış madde olduğunu söyler. Işık hızının karesi muazzam bir sayı olacağına göre her maddede çok büyük enerji saklanmaktadır. 1905 yılından günümüze kadar yapılan testler ve deneyler bu kuramı daima doğrulamıştır. Bu kurama özel adının verilmesinin bir sebebi, hiçbir engelle karşılaşmadan hareket eden cisimlere göre değerlendirme yapılmasıydı. (Örneğin kütle çekimi hesaba katılmıyordu.)

Genel Görelilik Kuramı

1915 yılında Albert Einstein tarafından sunulan modern fizikte kütle çekimini açıklayan kuramdır. Zaman, uzayın bir parçasıdır. Zaman ve uzayın üç boyutu ayrılmaz biçimde birbirlerine bağlıdır. Kütlesi olan her madde uzay üzerinde bir çöküntü oluşturur, kütle çekimi de bu çöküntü sonucu oluşur. Yıldızları, gezegenleri, uyduları yörüngelerinde yüzdüren, etkileşimleri dolasıyla uzay-zamanın değişime uğramasıdır. Genel göreliliğin tüm önermeleri de günümüze kadar daima doğrulanmıştır.

"Melekler ve Ruh miktarı ellibin yıl süren bir gün içinde O'na çıkar." Mearic:4

Paylaşın:


Güncelleme tarihi:ANA SAYFA